CASTRUM SOLMUS 15.-17. OKTÓBER 2021

PRAVIDLÁ A PREDPISY

INTERNATIONAL V4 ARCHERY TOURNAMENT

SMOLENICKÝ ZÁMOK, SLOVENSKO

 

I. CIEĽ

 

Hlavným cieľom účasti na medzinárodnom turnaji v lukostreľbe V4, ktorý sa bude konať 15.-17. Októbra 2021 na Smolenickom zámku má byť propagácia použitia luku a histórie lukostreľby.

Historické oblečenie nie je povinné, ale povzbudzujeme súťažiacich, ktorí sa zúčastňujú na podujatí, aby mali historické oblečenie primerane konzistentné s reprodukovaným obdobím.

 

II. REGISTRÁCIA

 

Súťažiaci, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže sa do 1. septembra 2021 zaregistrujú na:

 

www.castrumsolmus.com/registracia.

 

Maximálny pošet  súťažiacich sme stanovili  na 300 (tristo).

 

Je potrebné sa zaregistrovať a zaplatiť registračný poplatok v stanovenej lehote:

 

 • 40 EUR na osobu za účasť v kategórii Senior,

 • 25 EUR na osobu za účasť v kategórii Junior,

 • 20 EUR na osobu pre doprovod, ktorý bude mať zabezpečenú stravu, účasť na hostine a plný prístup do areálu

 

Prevod by sa mal uskutočniť na účet združenia:

 

SWIFT/BIC: GIBASKBX

IBAN: SK10 0900 0000 0001 8654 3045

(prosím zadajte meno a priezvisko súťažiaceho do názvu transakcie).

 

 

Poplatok zahŕňa viacero atrakcií naplánovaných pre súťažiacich v IV4AT, ktoré sú uvedené aj v harmonograme podujatia. Poplatok tiež zahŕňa stravu počas celého turnaja ( viď harmonogram ). V štartovnom nie je ubytovanie. Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny harmonogramu podujatia bez udania dôvodu. Organizátor nemusí brať do úvahy prihlášky podané po termíne uzávierky.


 

Prihláška bude označená červenou farbou a úplná registrácia bude vyznačená zelenou farbou po zaplatení vstupného!

 

Od jednotlivcov, ktorí sa do súťaže prihlásili a nemôžu sa zúčastniť súťaže sa vyžaduje, aby o tom vopred informovali organizátorov. Jediným spôsobom oznámenia je poslať e-mail na adresu vinedi@vinedi.sk a dátum doručenia e-mailu bude dátum zrušenia registrácie.

 

Vzhľadom na požiadavku vykonať rezerváciu a uhradiť niektoré výdavky vopred, pokiaľ ide o štartovné, pri zrušení účasti súťažiaceho a / alebo sprevádzajúcej osoby sa organizátori dohodli na nasledovnom:

 

 • Do 1. septembra 2021 budú všetky zrušené žiadosti vrátené vo výške 100% zaplatených poplatkov.

 • Do 15. septembra 2021 budú všetky zrušené žiadosti vrátené vo výške 50% zo zaplatených poplatkov.

 • Po 15. septembri 2021 nebudú všetky zrušené žiadosti obsahovať vrátenie zaplatených poplatkov.

 

III.ÚČASŤ

 

Účelom týchto pravidiel a predpisov je zaistiť bezpečnosť všetkých osôb zúčastnených na turnaji vrátane tých, ktorí sú nižšie uvedení v texte ako lukostrelci/účastníci. Všetci lukostrelci a organizátori, ktorí sa zúčastňujú turnaja sú povinní dodržiavať ustanovenia týchto pravidiel a predpisov.

 

1.Organizátori a rozhodcovia:

 

Dohliadajúce osoby sú oslobodené od zodpovednosti za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym správaním účastníkov v súťažnom priestore, najmä ak je to dôsledkom prekročenia ktoréhokoľvek z ustanovení, nariadení, základných pravidiel bezpečnosti a ústnych pokynov rozhodcu.

 

2.Účastníci:

 

V prípade porušenia pravidiel účastníkom alebo inými osobami je každý z prítomných súťažiacich povinný okamžite prestať strieľať, upozorniť na porušenie týchto pravidiel a požiadať o zmenu správania. Ak to nepomôže, strelci by mali túto skutočnosť nahlásiť organizátorom.

 

3.Počas turnaja je prísne zakázané:

 1. Strieľať pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok
 2. Používanie zariadení, ktoré ohrozujú bezpečnosť súťažiacich

 3. Strieľať bez povolenia

 4. Napínať luk a mieriť so šípom v inom smere ako k terču

 5. Úmyselné strieľanie iným smerom znamená diskvalifikáciu, diskvalifikáciu zo súťaže a zákaz vstupu do súťažného priestoru.

 6. Fajčenie je v priestoroch celého lesoparku !!!PRÍSNE ZAKÁZANÉ !!! pod hrozbou diskvalifikácie.

              Fajčenie je možné len na mieste určenom organizátorom. Elektronické cigarety sú povolené.

​              Znečisťovať okolie hradu a priestory určené na streľbu.

 

 

Za osoby bez právnej spôsobilosti (vrátane maloletých), ktoré sa zdržiavajú v súťažnom priestore alebo sa zúčastňujú na turnaji, zodpovedajú ich zákonní zástupcovia.

 

Na Castrum Solmus sa môžu prihlásiť strelci len s vlastným vybavením.

IV.LUKY

 

Olympijské luky a kladkové luky nie sú povolené.

 

 

Kategórie luku:

 

Historický luk (Prírodný luk) PL:

 

Celodrevené luky alebo kompozity vyrobené iba z prírodných materiálov, ktorých vzory sú historicky presné (je povolené používať tetivy vyrobené z moderných, neprirodzených materiálov), drevené šípy s letkami vyrobené z prírodných materiálov (perie, pergamen, papier atď.) a končíky šípov tiež vyrobené z prírodných materiálov (drevo, rohovina atď.). Luky nesmú mať žiadne formy opierky šípu (štetiny, koža atď.) Na prove a tetive sa nesmú nachádzať žiadne mieridlá alebo značky, ktoré by sa mohli použiť ako pomôcka pri mierení.

 

OZNAM: Repliky kórejských lukov sú z dôvodu svojho historického dizajnu jedinou výnimkou.

Tradičný luk (Moderné repliky) TL:

 

Moderné repliky historických lukov vyrobené z moderných materiálov (napr. Epoxidová živica, laminát, uhlík atď.) Môžu byť použité v dizajne podobnom tradičným lukom pred rokom 1900. V prípade pochybností o dizajne luku je strelec zodpovedný za obhájenie dizajnu.

Na lukoch pred rokom 1900 nebola nikde žiadna forma streleckého okna, takže šíp musí byť vždy umiestnený na ruke držiacej luk. Použitie streleckej rukavice je povolené na ochranu strelcovej ruky, ktorá drží luk. Ak má luk držadlo zabalené v koži, hrúbka nesmie byť väčšia ako 3 mm. Rukoväť luku musí byť symetrická. Luk nesmie byť skladací.

Holý luk (HL)

 

Luky so základkou. Jednodielne a take-down, zložené luky so streleckým oknom s pištoľovou rukoväťou alebo bez nej. Drevené šípy s letkami z prírodných materiálov (papier, perie, pergamen, atď.), končeky šípov a tetivy môžu byť vyrobené z akéhokoľvek materiálu. Luky môžu mať rovné a nenastaviteľné opierky šípov v akejkoľvek forme (plast, kov, štetiny, koža.) Nie sú povolené žiadne značky alebo iné označenia na tetive, ako aj zameriavacie pomôcky na tele luku. Povolené sú iba tlmiče, ktoré sú umiestnené najmenej 305 mm nad a pod miestom základky.

Warbow (vojenský silný luk) WB:

 

Celodrevené luky alebo kompozity D profilu vyrobené iba z prírodných materiálov, ktorých vzory sú historicky presné (Priame luky),(je povolené používať tetivy vyrobené z moderných, neprirodných materiálov). Drevené šípy s letkami vyrobené z peria podľa pravidiel CSWBS a končíky šípov tiež vyrobené z prírodných materiálov. Vystuženie končíkov rohovinou je povinné! Šípy musia mať kované hroty podľa praviciel CSWBS. (Nie lovecké)!

Minimálna povolená libráž je 70 lbs a dĺžka luku 74 palcov (190 cm).

Na prove a tetive sa nesmú nachádzať žiadne mieridlá alebo značky, ktoré by sa mohli použiť ako pomôcka pri mierení.

V. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Za základku šípu sa považuje akýkoľvek druh pripevnenia k luku, na ktorom bude šíp ležať počas výstrelu, a ktorý bráni pádu šípu zasunutého na tetivu, keď je luk držaný v streleckej polohe. Kategórie PL, TL, HL majú silový limit do 70 lbs, WB od 70 lbs.

 

Príslušenstvo

 

Na vnútornej strane hornej časti ramena nesmú byť žiadne značky ani grafika, ktoré môžu slúžiť ako pomôcka pri mierení.

 

Tetiva musí byť vedená strednou osou ramien a madla v bode, kde je podopretý šíp. Tetiva môže byť vyrobená iba zo štandardného alebo moderného materiálu. Historické materiály na výrobu tetivy (napr. ľan, alebo šľachy atď.) sú vo všeobecnosti zakázané, ale môže ich organizátor výnimočne povoliť. Tlmiče tetivy vyrobené z prírodného materiálu sú povolené. Na tetive môžu byť 1 alebo 2 značky, ktoré označujú zakladanie šípu.

 

Zakázané je akékoľvek príslušenstvo, ktoré plní úlohu stabilizátora, mieridiel, úrovní, ovládania ťahu alebo redukcie náťahovej sily. Počas ťahu sa musí strelec vždy prstom dotýkať končeka šípu.

 

Používanie ďalekohľadu, alebo diaľkomeru je zakázané.

 

 

VI. ŠÍPY

 

Lukostrelci musia mať minimálne 10 drevených šípov s terčovými hrotmi. Iné typy hrotov sú zakázané pre všetky kategórie s výnimkou kategórie WB – Warbow. Pre túto kategóriu (WB) sú povolené iba hroty podľa pravidiel CSWBS.

 

Šípy musia byť ľahko identifikovateľné (napr. Označené menom strelca alebo iniciálami).

 

Poznámka: Použitie nevyhovujúcich šípov, ktoré nie sú v súlade s pravidlami, bude mať za následok diskvalifikáciu lukostrelca.

 

 

VII. STRELECKÁ TECHNIKA

 

Do súťaže bola zaradená technická technika „Palcový prsteň“, ktorá zahŕňa všetkých lukostrelcov používajúcich palcový prsteň strieľajúci z prírodných alebo tradičných lukov.

 

 

VIII. PRIEBEH STREĽBY

 

Strelec je povinný strieľať v každej časti turnaja len pomocou luku, ktorý bol nahlásený organizátorom súťaže aprešiel kontrolou náradia.

 

Je zakázané používať:

 • akékoľvek zameriavače alebo zameriavacie zariadenia, stabilizátory, klikery, opierky atď.

 • akékoľvek značky na luku, ktoré uľahčujú zameriavanie.

 • ďalekohľady, diaľkomery alebo akékoľvek meracie aplikácie na mobilných telefónoch.

Je povolené označiť iba miesto ukotvenia šípu na tetive a doštičku ako opierku šípu na luku.

 

Pokiaľ ide o streľbu, vyžaduje sa iba jedna požiadavka: lukostrelec je povinný strieľať pomocou techniky, pri ktorej sa dotýka aspoň jedným prstom šípu, alebo palcom pri náťahu luku pri streľbe.

 

Vedúci skupiny je zodpovedný za dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel. Porušenie pravidiel môže mať za následok diskvalifikáciu lukostrelca.

 

 

IX. STREĽANIE

 

ZAHRIEVANIE

 

Pre strelcov bude pripravené bezpečné miesto určené organizátorom pre rozcvičenie a k dispozícii bude aj cvičná strelnica.

 

X. PRIEBEH SÚŤAŽE

 

 1. Streľba bude rozdelená do 3 kôl, z ktorých každé bude obsahovať nasledujúce výzvy:

  • 3D a 2D streľba,

  • streľba zručností,

  • dlhé vzdialenosti,

  • pohyblivé terče,

  • terčová streľba.

 

Kategória WB – warbow má okrem terčovej streľby samostatnú trať. Prvé 2 kolá sa strieľajú v prvý deň súťaže Sobotu 16. októbra. Posledné kolo sa bude strieľať druhý deň súťaže v nedeľu 17. októbra.

 

 1. IV4AT bude založené na súčte troch kôl (1. až 3. kola). Skóre získané počas 3.kola bude hodnotené ešte zvlášť. Každý strelec je povinný strieľať všetky tri kolá.

 

WB – Warbow budú hodnotení ako súčet všetkých troch kôl. Špeciálna cena o najdlhší dostrel.

 

 1. Aby sa zabezpečilo efektívne posudzovanie a riadenie skupín, organizátori vyberú vedúcich skupín z najskúsenejších súťažiacich, ktorí budú zodpovední za dodržiavanie pravidiel a predpisov. Rozhodnutia vedúcich budú záväzné.

 

V prípade sporov hlavný rozhodca bude posudzovať a overovať skóre. Rozhodnutia hlavného sudcu sú konečné.

 

 1. Ak lukostrelec vynechá terč alebo sa vzdá streľby, na danom terči získa skóre 0 a okamžite sa zapíše do výsledkovej listiny. Vynechané terče nemôžu byť strieľané dodatočne neskôr.

 

 1. Uvedené vzdialenosti terča sú približné a terče môžu byť nastavené v akejkoľvek vzdialenosti od palebnej pozície označenej farebným kolíkom alebo čiarou.

 

Z tohto dôvodu nie je možné vykonať žiadne fyzické meranie vzdialenosti v blízkosti cieľov. Pred streľbou je zakázané priblížiť sa k terčom.

 

 1. Počas súťaže strelci strieľajú zo svojej pozície tak, aby pri streľbe stáli pred čiarou a dotýkali sa kolíka ktoroukoľvek časťou tela. V niektorých disciplinach budú môcť strieľať súčasne dvaja strelci (bude to uvedené v popise).

 

 1. Zakazuje sa strieľať ďalšie šípy, ak sa zistí, že strelec po priblížení k terču vystrelil menej šípov ako je maximálny počet šípov v disciplíne.

 

Poznámka: Po dokončení streľby je možné vyhľadávať stratené šípy na výslovný príkaz vedúceho skupiny za predpokladu, že nehrozí vystavenie lukostrelca nebezpečenstvu, že vojde do palebnej zóny inej skupiny.

 

 1. Na zaistenie bezpečnosti a na zabránenie spomalenia plynulosti turnaja nesmie byť žiadny strelec za terčom, s výnimkou momentu identifikácie zásahov a spočítania bodov. Pred terčom vždy nechajte aspoň (2) dvoch lukostrelcov, aby ste sa uistili, že žiadna skupina nezačne strieľať na terč, za ktorým prebieha vyhľadávanie stratených šípov. Ak šíp(y) nenájdete okamžite, označte si miesto a vráťte sa dohľadať svoje šípy po ukončení kola všetkými skupinami.

 

XI. HODNOTENIE

 

 1. Súťaž pozostáva z kôl a v každom kole budú iné typy cieľov (uvedených v bode IV.II.) s nasledujúcim bodovaním:

  1. Ciele s tromi bodovacími zónami za 3D-2D 10 - 8 - 5 bodov.

  2. Terčová streľba 10 až 1 bod

  3. Terče s jednou bodovacou zónou 5 bodov

 

 1. WB – Warbow má samostatné bodovanie v každej disciplíne.

 

 1. Zásah sa započítava do zóny s vyšším skóre, keď sa šíp dotkne čiary medzi bodovacími zónami. Šípy, ktoré sa nezachytili v terči, sa nezapočítavajú ako zásahy a strelec nemôže výstrel opakovať. Výnimkou sú šípy, ktoré sa odrazili a dopadli pred terč. V takom prípade bude lukostrelcovi udelené najnižšie možné skóre za terč.

 

Šíp, ktorý uviazne v inom šípe, je hodnotený ako zabodnutý v cieľovom poli.

 

 1. Všetky šípy by mali zostať v terči, kým sa nezaznamená skóre. Ak je bodovacia situácia neistá, spor by mal vyriešiť sudca a šípy nemôžu byť dovtedy vytiahnuté z terča. Šípy vybrané z terča pred zaznamenaním výsledkov sa počítajú ako 0 (nula) bodov.

 

 1. Hodnotiaci systém bude elektronický, ale zároveň aj v papierovej forme pre dvojitú kontrolu zásahov. Zapisovač bude synchronizovať zapísané body s vedúcim skupiny, ktorý bude nastrieľané hodnoty zapisovať v elektronickej online forme.

 

 1. V prípade chyby pri zadávaní bodov do bodovacej karty musí byť oprava vykonaná okamžite a vedúci skupiny musí podpísať všetky vykonané opravy.

 

 1. Po zaznamenaní skóre musí strelec zabezpečiť, aby šíp bol z terča odstránený.

 

 

XII. VYHODNOTENIE

 

 

International V4 archery tournament:

 

Výsledky súťaže budú založené na súčte troch kôl. Tretie kolo bude hodnotené zvlášť. Lukostrelci dostanú oficiálne karty na zaznamenanie výsledkov na začiatku turnaja. Všetky informácie na bodovacej karte musia byť vyplnené presne a čitateľne. Body zapisuje do online bodovacieho systému a počíta vedúci / rozhodca skupiny. Do bodovacích kariet zapisuje body ním určená osoba. Bodovacie karty musia byť podpísané najmenej dvoma osobami zo skupiny.

 

V prípade zhody bodov strelcov, ktorí súťažia o miesto na stupňoch víťazov, bude rozhodnuté súbojom, kde športovci vystrelia 3 strely do terčovnice zo vzdialenosti 20 - 25 metrov.

 

Lukostrelec, ktorý získa viac bodov, vyhráva. V prípade rovnakého skóre bude duel pokračovať, až kým jeden zo strelcov nezíska viac bodov. Zóny na duelových terčoch sa bodujú rovnako ako v štandardnom kole (Tibetský trojuholník).

 

Za duely nebudú udelené žiadne ďalšie body do celkového hodnotenia.

Tieto duely určujú iba poradie v rebríčku lukostrelcov.

 

Lukostrelci s nevyhovujúcim náradím sú vylúčení z konečného poradia bez možnosti získania titulu a ceny.

 

 

XIII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

ALKOHOL, DROGY, NARKOTIKÁ

 

Od otvorenia súťaže až po oficiálne ukončenie súťaže a počas streľby je zakázané byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok. Trestom je okamžitá diskvalifikácia.

 

V prípade pochybností si organizátori vyhradzujú právo kontrolovať stav triezvosti a pri prekročení súčasnej nulovej tolerancie, bude strelec diskvalifikovaný.

 

Od účastníkov sa tiež požaduje, aby počas turnaja fajčili výlučne na vyhradenom mieste.

 

TRESTY

 

Rozhodca môže použiť nasledujúce disciplinárne opatrenia pre akékoľvek porušenie požiadaviek na vybavenie lukostrelca zistené pred začiatkom súťaže:

 

  • príkaz uviesť vybavenie do súladu s pravidlami,

  • zmena kategórie vybavenia, v ktorej bude lukostrelec súťažiť,

  • vylúčenie skóre strelca z bodovacej listiny,

  • vylúčenie zo súťaže.

 

Rozhodca môže vylúčiť strelca z dôvodu hrubého porušenia predpisov počas súťaže. Je zakázané vniknúť na miesto konania turnaja.

 

XIV. OCENENIA A TITULY

 

Lukostrelci súťažia v štyroch kategóriách lukov: PL, TL, HL, WB

 

I. miesto: zlatá medaila + diplom

II. miesto: strieborná medaila + diplom

III. miesto: bronzová medaila + diplom

IV. miesto: diplom

V. miesto: diplom

VI. miesto: diplom

 

 

Právo interpretovať tieto pravidlá a nariadenia majú predstavitelia Vinedi a hlavný sudca.